8 Şubat 2007

MARDİN BİLGİ REHBERİ

Hakkında---Tarihçe---Coğrafya---Ekonomi---Nüfus---Ulaşım---Turizm---Yemekler---Konaklama
Müzik---Gerekli Bilgi---Telefon Rehberi---Hoşgörülerin Diyarı Mardin---Kâşifini bekleyen şehir
-------------------------------------------------------------------------------------------------
YAŞLILIK AYLIĞI ALMANIN KURALLARI
Aylığın Başlangıcı
Sigortalı olarak çalışmakta veya Malüllük veya Yaşlılık aylığı almakta iken ölen sigortalının hak sahibi kimselerine bağlanacak aylıklar, ölümü takip eden aybaşından itibaren başlar.
65 yaşında
Geçmiş süresi olan (Kıbrıs Cumhuriyeti Sosyal Sigortalarına) ve 1.6.1977 tarihinden sonra 1800 günden az Malüllük Yaşlılık ve Ölüm sigortaları primi ödemiş olanlar, Yaşlılık Aylığından yararlanırlar.

Toptan Ödeme Yapılması
Yaşlılık Aylığına hak kazanmış olanlara 60 yaşını doldurduktan sonra, yazılı talepleri üzerine toptan ödeme yapılır.
Yaşlılık Aylığının Başlangıcı
Gerekli şartları yerine getirip Sosyal Sigortalar Dairesi Büro veya Şubelerine müracaat edenler müracaatlarını takip eden ay başından itibaren yaşlılık aylıklarını her ay peşin olarak alırlar.

Yaşlılık Aylığının Kesilmesi

Zaman içerisinde Yoklama Bildirgesi vermeyenlerin Yaşlılık Aylığı durdurulur ve Yoklama Bildirgesini verinceye kadar yeniden bağlanmaz
Ölüm Sigortasından Sağlanan Yardımlar Şunlardır
i) Sigortalı lrak herhangi bir işte çalışırken veya sigortadan Yaşlılık veya Malüllük aylığı alırken ölen Sigortalının eşine, çocuklarına ve geçindirmekle yükümlü olduğu ana babasına aylık bağlanması.
ii) Ölen sigortalı ve geçindirmekle yükümlü olduğu eşi ve çocukları için cenaze masrafı karşılığı verilmesi.
iii)
Ölen sigortalının eşinden, çocuklarından ana ve babasından hiçbirisi ölüm aylığına hak kazanmaması durumunda hak sahiplerine toptan ödeme yapılması
MALÜLLÜK, YAŞLILIK VE ÖLÜM SİGORTALARINDAN SAĞLANAN YARDIMLAR
a) Malüllük Aylığı
Çalışma gücünün en az 2/3'ünü yitirdiği Sağlık Kurulu Raporu ile saptanan sigortalı malül sayılır.
Malüllük aylığından yararlanabilmek için
-Malül olmak,
-Sigotalılık süresinin en az 5 yıl ve daha fazla olması ve en az 1800 gün Malüllük Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları primi ödemiş olmak ve Malüllük aylığı bağlanması isteğinde bulunduğu tarihten önceki 5 takvim yılından en az 600 gün Malüllük, Yaşlılık ve Ölüm sigortaları primi ödemiş olmak gerekir.
Ancak, sigortalılık süresi 5 yıldan az olan ve en az 365 gün Malüllük, Yaşlılık ve Ölüm sigortaları primi ödemiş ödemiş olan sigortalılara da malül olmaları halinde işsizlik ödeneğinin aylık miktarı kadar Malüllük Aylığı bağlanır.
Malüllük aylığı bağlanması için müraccat eden kişilerin işten ayrılması şarttır.

b) Yaşlılık Sigortasından Aşağıdaki Yardımlar Sağlanır
-Yaşlılık aylığı bağlanması,
-Toptan ödeme yapılması,
YEŞİLKART İŞLEMLERİ
BAŞVURU, DEĞERLENDİRME, YEŞİL KARTIN VERİLİŞİ VE KAYIT İŞLEMLERİ

Kanun'dan yararlanmak isteyenler: Yeşil Kart Başvuru ve Bilgi Formu'nu doldurup imzalayarak, ikametgahları merkez ilçede ise valiliğe, diğer ilerlerde ise kaymakamlığa başvururlar.
Aynı hane halkından Yeşil Kart talep edenlerin aynı Form ile başvuruda bulunmaları asıldır.
Aynı hanede yaşayanlardan biri veya birkaçı Yeşil Kart talep etmemiş olsa bile, hane halkının tamamı Form'da gösterilir
Başvuru, velayet veya vesayet altında bulunan kimseleri de kapsıyorsa, bu kişiler adına kanuni temsilci olarak başvuruda bulunulduğu belirtilir.
Aynı Form ile yapılan Yeşil Kart talepleri, hane halkından hane halkı reisi dışında kalan reşit kimseleri de kapsıyor ise, Form'un beyan, talep ve taahhüdü gösteren bölümü, isimleri ayrı ayrı gösterilerek bunlar tarafından da imzalanır.
Başvurular, Yeşil Kart Uygulaması Kayıt Defterine işlenir.Aynı hanede yaşayan reşit kimselerin başvuruları ayrı ayrı yapılmış olsa bile aynı hane için tek bir numara verilerek ve Yeşil Kart ile ilgili bütün işlem ve yazışmaları ihtiva eden bir Yeşil Kart Bilgi ve işlem Dosyası açılarak, aynı hane halkından başvuruda bulunanların işlemleri birlikte yürütülür.
Valilik veya kaymakamlık, başvuru işlemlerinin düzenli yürütülmesi bakımından, gerekli kayıtları tutar. Aynı haneden yeni başvurular olduğu takdirde; bu başvurular, ilk başvuru üzerine açılan işlem dosyası ile birleştirilir.

Yeşil Kart Başvuru ve Bilgi Formu’ nda;
a) Başvuruda bulunanın adı, soyadı, yaşadığı hanenin adresi, imzası, başvuru tarihi,
b) Başvuru kapsamına giren velayet ve vesayet altındaki kimselerin ad ve soyadları,
c) Hane halkı bildirimi,
d) Hane halkı sosyal güvenlik durumu bildirimi,
e) Hane halkı gelir ve mali durum bildirimi,
f) Başvuranın, beyan ettiği hususların doğru olduğuna, aksi takdirde Kanun'un 10 uncu maddesindeki ceza hükümlerinin uygulanmasının yanısıra yersiz yapılan giderlerin iki mislini ödeyeceğine ilişkin beyan ve taahhüdü,
g) Verilen bilgilerin doğruluğu hususunda muhtarlık, nüfus müdürlüğü, defterdarlık veya mal müdürlüğü, tapu sicil müdürlüğü, belediye başkanlığı ve kurul tarafından gerekli görülen hallerde yapılacak araştırmalara esas olmak üzere emniyet müdürlüğü veya jandarma teşkilatı üst yetkililerinin ve diğer kurum ve kuruluşların tasdikleri,
h) Yeşil Kart verilip verilmemesi hususundaki kurul kararına ilişkin valilik veya kaymakamlık onayı,
i) Yeşil Kart verildiğinde teslim alan aile ferdinin adı, soyadı, imzası ve teslim tarihi,
Bulunur.

Kendilerine Yeşil Kart verilenler ve haklarında alınan kararlar, 3816 sa­yılı Kanun'un, kapsam dışında kalan sağlık hizmetlerinin ücret ve bedellerinin 3294 sayılı Sos­yal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu hükümleri uygulanarak ödenmesine devam edilmesini öngören 11 inci maddesi uyarınca işlem yapılmasına esas olmak üzere, kurullar ta­rafından mahallin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına bildirirler
Yeşil Kart verilmesi uygun görülmeyen başvuru sahiplerine bu karar gerekçeleri ile bildirilir.
ASKER YARDIMI
ASKER AİLELERİNDEN MUHTAÇ OLANLARA YARDIM
Yardım Alma Koşulları Nelerdir?
Asker ailelerinden muhtaç olanlara yardım hakkındaki 4109 Sayılı Kanun gereğince gerekli şartları taşıyan ve istenilen belgeleri hazırlayan asker ailelerine Belediyeler gerekli yardımı yapmaktadır. 4109 Sayılı Kanunun madde 7'ye göre yardım yapabilmek için;
1.Yardım isteyeceklerin askerin anne, baba veya çocukları, karısı, kız ve erkek kardeş olmaları,
2.Yardım isteyeceklerin iaşesi er tarafından temin edilmekte bulunması,
3.Mahalli rayice nazaran idare ve ihtiyaçlarını temin edecek ne kendilerinin, ne de askere gidenin geçim vasıta ve olanakları bulunmamak şarttır.
Bu şartlardan herhangi birine veya bir kaçına haiz olmayanlara yardım yapılmaz.

Eş ve Çocuklar İçin İstenen Belgeler Nelerdir?
1.
Askerin eşi adına ikametgah ilmühaberi,
2. Askerin eşinin nüfus cüzdanı,
3. Çocuğu varsa çocuğunun nüfus cüzdanı,
4. Kirada oturuyor ise kira kontratının fotokopisi,
5. Tam kapaklı karton dosya ve
6. Evlenme cüzdanı (kendisi)
Not: Er ve eşi adlarına herhangi bir gelir yoksa, erin eşi herhangi özel veya sosyal kuruluşta çalışmıyor ise müracaat edebilir. Asker Ailesi Şefliği tarafından ilgili kurumlardan res'en araştırılacaktır.

Anne, Baba ve Kardeşler İçin İstenen Belgeler Nelerdir?
1.
Askerin babası sağ ise kendi adına muhtardan ikametgah ilmuhaberi,
2. Askerin babası ölü ise annesi adına muhtardan ikametgah ilmuhaberi,
3. Askerin annesinin ve babasının nufus cüzdanları,
4. Askerin kız kardeşleri 18 yaşında veya büyük ise bizzat kendisi nüfus cüzdanı ile, 18 yaşından küçük kız veya erkek kardeşlerin sadece nüfus cüzdanları gelecektir. Erkek kardeşleri 18 yaşından büyük ise ve öğrenci değilse yardımdan faydalanamaz.
5. Tam kapaklı karton dosya,
6. Kirada oturuyor ise kira kontratları fotokopileri,
7. Askerin annesi ve babası boşanmış ise boşanma kararlarının fotokopisi ve
8. Müracaat ederken askerin annesi ve babası ile 18 yaşından büyük kardeşlerinin bizzat gelmesi gerekmektedir.
Not: Anne, baba ve kardeşlerin herhangi bir kuruluşta çalışmaması ve emekli maaşı (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı) almaması gerekmektedir. Bilgilerin doğruluğu Asker Ailesi Şefliği tarafından ilgili kurumlardan res'en araştırılacaktır.
Belediyeye Müracaat Etmek İçin Hangi Belgeler Sağlanmalıdır?
1. Yardım alacak kişilerin son 6 ay içinde bulunduğu belediyede oturması,
2. Bulunduğu ildeki bütün belediyelerden asker maaşı almadıklarına dair Asker Ailesi Şefliği'nin verdiği belgenin (görmek için lütfen tıklayın) onaylanması ve
3. Ayrıca Belediyenin Asker Ailesi servisinin vereceği formların doldurularak Askerlik Şubesine ve Muhtara onaylatılması gerekmektedir.
Bu belgeler tamamlandıktan sonra asker aileleri belediyeye müracaat ettiklerinde;Asker maaşı alacak kişilerin mal varlığı araştırılacaktır. Şefliğimiz tarafından Tapu Sicil Müdürlüğü, Özel İdare, Mal Müdürlüğü, Belediye Emlak Müdürlüğü ve ilgili kurumlarla yazışmalar yapılarak tüm yurtta mal varlığının olup olmadığı ve eğer varsa ne kadar gelir getirdiği araştırılarak uygun görülen ailelere asker yardımı yapılacaktır.
DOĞRUDAN GELİR DESTEĞİ
Doğrudan Gelir Desteği (DGD) Ödemesinde İstenen Belgeler
DGD ödemesinden faydalanmak isteyen çiftçilerin aşağıda belirtilen belgeleri, başvuru sırasında il/ilçe müdürlüklerine vermeleri gerekmektedir.
a) Başvuru dilekçesi (EK-1).
b) Güncelleştirilmiş çiftçi kayıt formu
c) Faydalanmak istediği ilave DGD ödemesi ile ilgili talep formu ve/veya dilekçeleri (Form ve dilekçeler tavsiye edilen üretim tekniklerini kullanan çiftçiler tarafından her bir üretim tekniği için ayrı ayrı verilecektir).
d) Çiftçi belgesinin örneği,
(Maliye Bakanlığının 2/12/2000 tarihli ve 24248 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 237 Seri Numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği uyarınca, Ziraat Odası bulunan yerlerde bu odalar tarafından verilen, Ziraat Odası bulunmayan yerlerde ise il/ilçe müdürlükleri tarafından düzenlenen belge.
Çiftçi belgesinin örneği üzerine "aslına uygundur" ibaresi yazılarak alınır. Asıl nüsha, üzerine görünür şekilde "2005 yılı doğrudan gelir desteği ödemesinde esas alınmıştır" ibaresi konularak çiftçiye iade edilir. Yürütülen diğer uygulamalarda kullanılmak üzere 2005 yılında alınan çiftçi belgeleri, 2005 yılı DGD uygulaması için de geçerlidir. Çiftçi belgesinin aslının çiftçi tarafından 5 yıl süreyle saklanması zorunludur. Çiftçi belgesindeki tarım arazisi bilgileri ile çiftçinin ibraz etmiş olduğu tarımsal arazi bilgilerinin birbirleriyle uyumlu olması gerekmektedir. 6964 sayılı Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliği Kanununun 19 uncu maddesine göre ziraat odaları çiftçilere verecekleri çiftçi belgelerinden ücret almayacaklardır.),
e) Tohumluk, gübre, ilaç girdilerinden en az birine ait fatura örneği (Faturaların aslı görüldükten sonra, fotokopisi il/ilçe müdürlüğünce onaylanarak alınacaktır. Tarımsal faaliyette bulunduğu arazi büyüklüğü 100 dekar ve üzerinde olan çiftçilerden toplamı en az 200 YTL olan girdi faturası DGD başvuruları sırasında istenecektir. Organik tarım bilgi sisteminde kayıtlı olan araziler için bu belgeler istenmeyecektir).
KOOPERATİF İŞLEMLERİ
KONUT YAPI VE TOPLU İŞYERİ YAPI KOOPERATİFLERİNİN KURULMASI SIRASINDA İSTENİLEN BELGELER

· Dilekçe
· Kurucuların imzalarını taşıyan noter onaylı 5 adet ana sözleşme (Ortakların T.C. kimlik numaraları yazılacak.)
· Kurucu ortakların tamamının ikametgah ve nüfus örnekleri
· Kooperatif kuruluş bilgi formu

MOTORLU TAŞIYICILAR KOOPERATİFİNİN KURULMASI SIRASINDA İSTENİLEN BELGELER
· Dilekçe
· Kurucuların imzalarını taşıyan noter onaylı 5 adet ana sözleşme
· Kurucu ortakların tamamının ikametgah ve nüfus örnekleri
· Kooperatif kuruluş bilgi formu
· Kurucuların taşıyıcılığı fiilen meslek edinmiş şoför esnafı olduklarına dair, kayıtlı oldukları mahalli şoförler odasından veya esnaf ve küçük sanatkarlar odasından verilmiş belge
· Kurucuların mahalli ticaret sicili memurluğuna kayıtlı olmadıklarına dair ticaret sicili memurluğundan alınmış belge
· Kurucuların sahip oldukları arabaların il trafik şubesine kayıtlı olduklarına ilişkin sicil cüzdanlarının ( Ruhsatnamelerinin) noterden onaylı birer sureti
· Vergi dairesine kayıtlı olduğuna dair yazı
NÜFUS CÜZDANI İŞLEMLERİ
Nüfus cüzdanı; kişinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğunu kanıtlayan resmi belgedir. Nüfus cüzdanı değerli kağıtlar kapsamı içerisinde yer almaktadır. Nüfus cüzdanlarının şekil ve içerikleri İçişleri Bakanlığınca tespit edilir.

Nüfus Cüzdanı Almak İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?
Nüfus cüzdanı, yurt içinde yerleşim yeri mahalle veya köy muhtarı ya da çalışan resmi daire veya kurum amiri tarafından onaylanan nüfus cüzdanı talep belgesi ve belgedeki fotoğrafın aynısı bir adet fotoğrafla birlikte ikamet edilen yer nüfus müdürlüğünce, yurt dışında dış temsilciliklerimiz tarafından doldurularak onaylanan nüfus cüzdanı talep belgesi ile dış temsilciliklerimizce ergin olanların kendilerine , ergin olmayanların ise veli veli, vasi veya resmi vekillik belgesi ibraz edenlere imza karşılığında verilir.

Düzenleme Nedenleri
Doğum
Kayıp
Yeniden Kayıt
Yenileme
Değiştirme

Uluslar Arası Aile Cüzdanı
Uluslar arası aile cüzdanı; bir aileyi oluşturan eş ve çocukların uyruğunu kanıtlayan ve kimlik bilgilerini kapsayan resmi belgedir. Uluslar arası aile cüzdanı değerli kağıtlar kapsamında yer almaktadır. Uluslar arası aile cüzdanlarının şekil ve içerikleri İçişleri Bakanlığınca tespit edilir.

Nüfus Cüzdanı Ne Zaman Değiştirilir?
Üzerinde silinti, kazıntı ve bir düzeltme yapılmayan, taşıdığı bilgilerden tereddüt duyulmayan nüfus cüzdanlarının değiştirilmesine gerek yoktur. Ancak kişi cüzdandaki fotoğrafı ile tanınmasını engel teşkil edecek şekilde değişmişse cüzdan değiştirilir.

Nüfus Cüzdanına Ne Zaman Fotoğraf Yapıştırılır?
Nüfus Cüzdanı 15 yaşına kadar fotoğrafsız kullanılabilir. 15 yaşını doldurmuş olanların müracatları üzerine fotoğraflı nüfus cüzdanı düzenlenir.

Fotokopi veya bilgisayarda çoğaltılan fotoğraflar zamanla niteliklerini kaybettiğinden kabul edilip işleme alınmaz.

Yeni Doğan çocukları Nüfus Kütüğüne Kimler ve Nasıl Kayıt Ettirebilir?
Doğumları ana, baba, vasi veya kayyım, bunların bulunmaması halinde , çocuğun büyük ana, büyük baba veya ergin kardeşleri ya da çocuğu yanında bulunduranlar bildirerek nüfus kütüğüne kaydettirmekle yükümlüdür.

Doğum olayı nüfus memuruna sözlü olarak bildirilir. Bildirim sırasında çocuğun baba ve anasının nüfus cüzdanı veya nüfus kayıt örneği ile varsa doğuma ait resmi belge ve raporlar memura verilir.

Her doğum olayının, doğumun olduğu tarihten başlayarak yurt içinde otuzgün içinde nüfus memuruna , yurt dışında atmış gün içinde başkonsolosluklara bildirilmesi zorunludur.

Altı yaşından büyük (72 ay + 1 gün) ve onsekiz yaşından küçük (216 ay) çocuklara ait bildirim yapılırken yaş tespiti için çocuğun bildirim yapılan nüfus idaresine getirilmesi zorunludur.

Kayıp Nedeniyle Nüfus Cüzdanı Değiştirilmesi
Kayıp olan, çalınan veya seri numarası okunamayan nüfus cüzdanının yerine nüfus cüzdanı düzenlenir.
Kayıp nedeniyle nüfus cüzdanı almak üzere ilgili kişi; mahalle veya köy muhtarlığı ya da çalıştığı kurum veya kuruluş tarafından tasdik edilen fotoğraflı nüfus cüzdanı talep belgesi ile nüfus cüzdanına yapıştırmak üzere belgedeki fotoğrafın aynısı 1 adet fotoğrafla birlikte ikamet ettiği yer nüfus müdürlüğüne , yurt dışında konsolosluklarımıza müracaat eder.
Nüfus cüzdanı talebinde bulunan kişiye düzenlenen nüfus cüzdanı imza karşılığında verilir.

Nüfus Cüzdanını Kimler Alabilir?
Düzenlenen nüfus cüzdanının; ergin olanların (18 yaşından büyüklerin) kendilerine veya resmi vekiline, ergin olmayanların ise ana veya baba yada varisleri ile çocuğu aile kütüklerine tescil ettirmek için bildirimde bulunma yetkisi olan kişiye verilmesi esastır.

Ağır hasta veya seyahat etmesi sağlığına zarar verecek olan ergin kişilerin , resmi Sağlık kurumlarınca verilen raporu ibraz etmeleri halinde , bu kişilerin eşine, ergin çocuklarına veya baba ya da annesine nüfus cüzdanı verilir.
PASAPORT İŞLEMLERİ
İl Emniyet Müdürlüğünde; Umuma Mahsus (Lacivert Kaplı) ve Hususi (Yeşil Kaplı) pasaportlar düzenlenebilmektedir.

A-Umuma Mahsus Münferit Pasaportlar (Lacivert Kaplı)

İstenilen Belgeler :
a) İlk Defa Umuma Mahsus Pasaport Almak İsteyenler
1. Pasaport Müracaat Formu (Pasaport Şube Müdürlüğü'nden alınacak)
2. Nüfus Cüzdanı
3. 4 adet 4,5 x 6 cm ebadında vesikalık fotoğraf (Fotoğraflar son durumu gösterir şekilde ön cepheden şapkasız, güneş gözlüğü olmadan, bayanlarda eşarplarının saç diplerinden çene altı görünecek şekilde olması gerekir.)

b) Umuma Mahsus Pasaportlarının Süresini Uzatmak İsteyenler
1. Pasaport Müracaat Formu (Pasaport Şube Müdürlüğü'nden alınacak)
2. Nüfus Cüzdanı
3. 3 adet 4,5 x 6 cm ebadında vesikalık fotoğraf (Fotoğraflar son durumu gösterir şekilde ön cepheden şapkasız, güneş gözlüğü olmadan, bayanlarda eşarplarının saç diplerinden çene altı görünecek şekilde olması gerekir.)
4. Mevcut Pasaportile birlikte İl Emniyet Müdürlüğü Pasaport Şube Müdürlüğü'ne bizzat müracaatta bulunmaları gerekmektedir

NOT: Pasaportların meslek hanesi bölümüne, kişilerin meslekleri yazılırken pasaport talep formlarındaki kendi beyanları esas alınır. Kamu kuruluşlarındaki memurların kamudaki kimliklerini ibraz etmeleri halinde meslek hanesi bölümüne memur yazılır. Umuma Mahsus pasaportun meslek hanesine İşçi, İhracatçı, Kasap, İthalatçı, Gazeteci yazılması için ilgi kurumlardan gerekli belgelerin getirilmesi gerekir.

Umuma Mahsus Pasaport Harç Bedelleri : Her yılın Ocak ayı itibariyle 492 Harçlar Kanununa göre düzenlenmektedir.

Hususi Pasaportlar

Kimler Alabilir ?
5682 sayılı Pasaport Kanunun 14 üncü Maddesinin (A) bendinde hususi damgalı pasaportları -Türkiye Büyük Millet Meclisi Eski üyelerine, -Eski Bakanlar, -Birinci, İkinci, Üçüncü derece kadrolarda bulunan veya bu kadrolar karşılık gösterilmek veya Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı ile ilgilendirilip kesenekleri bu dereceden kesilmek suretiyle sözleşmeli olarak çalıştırılan devlet memurları ve diğer kamu görevlilerine

-Emekli olanlar ile mevzuattaki çekilme sebeplerine uygun olarak vazifelerinden ayrılmış olanlara bu nevi pasaport verilir. -Büyük şehir, il ve ilçe belediye başkanlarına görevleri süresince hususi damalı pasaport verilir. (5682 Sayılı Pasaport Kanunu 14. Madde)

- Hususi Pasaport almaya hak sahiplerinin eş ve 18 yaşını doldurmamış erkek çocukları ile bekar herhangi bir işte çalışmayan kız çocukları da bu haktan yararlanmaktadır.

Süresi ve Harcı Ne Kadardır ?
Hususi pasaportların süresi 4 sene olup 5 kez temdit uzatma yapılabilir ayrıca hususi pasaportlar harca tabi değildir.

İstenilen Belgeler
1. Çalışmış olduğu Kamu Kuruluşlarından 3.Kadroya düştüğünü gösterir belge
2. Kurumlarınca doldurulup onaylanmış Hususi Pasaport Müracaat Formu
3. Nüfus Cüzdanlarının Asılları 4- 4 adet 4,5 x 6 cm ebadında vesikalık fotoğraf ile birlikte şahısların bizzat müracaatta bulunması gerekmektedir.

NOT : Her iki pasaportu için de 14 yaşından küçükler ve yaşı ne olursa olsun kanunen reşit sayılmayanların pasaport alabilmeleri için kanuni temsilcilerinin muvafakatı gereklidir.
SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü kuruluşundan bu yana sosyal güvenceden yoksun vatandaşların çeşitli sağlık giderleri, İl/İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla karşılanmaktadır.
3816 Sayılı Yasa Uyarınca; 1992 yılında itibaren ekonomik ve sosyal yoksunluk içinde bulunan ve sosyal güvencesi olmayan vatandaşların yataklı tedavileri "Yeşil Kart" uygulaması çerçevesinde ücretsiz sağlanmış olup, Yeşil Kart uygulaması dışında kalan sağlık hizmetlerine yönelik yardım programları Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca yürütülmüştür

1-Başvuru Kapsamı :
1.1. Sosyal güvenlik kuruluşlarına (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı / Sosyal Güvenlik Kurumuna) tabi olmamak ve bu kuruluşlardan aylık ve gelir almamak, (*)
1.2. Temel ihtiyaçlarını karşılayabilecek düzeyde düzenli ve sürekli bir gelire sahip olmamak,
(*) Sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olan veya bu kuruluşlardan aylık ve gelir alan özürlülerin tedavi giderleri ile fonksiyon kazandırıcı ortopedik ve diğer yardımcı araç-gereç ihtiyaçlarına yönelik başvuruların kapsamı;
Tabi olunan sosyal güvenlik kuruluşu tarafından, tedavi giderlerinin veya fonksiyon kazandırıcı ortopedik, diğer yardımcı araç-gereç bedellerinin tamamını ya da bir kısmını karşılamamak ve karşılanmayan kısmı için kişinin ödeme gücü bulunmamak,

2-Başvuru Yeri:
2.1.Başvuru, kişinin ikamet ettiği yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına (Valilik/Kaymakamlık) yapılır.
2.2.Sadece zorunlu hallerde (tedavi vb) ikametleri dışında başka il/ilçede geçici olarak bulunanlar, zorunluluk nedenini (sevk belgesi vb.) gösteren belgeyi ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına ibraz etmek kaydıyla;
Merkez ilçe nüfusu bulunmayan Büyükşehir niteliğindeki illerde (İstanbul, Ankara, İzmir, Konya, Adana, G.Antep, Kayseri, Bursa) bulunanlar, İl Merkez Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına, bu iller dışındaki il merkezi ve bağlı ilçelerde bulunanlar, bulundukları yerin İl Merkez/İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvuruda bulunabilirler.

3-Başvuru Şekli :
3.1. Başvuru reşit olanlar tarafından bizzat, (evli ise eşlerden biri tarafından kendisinin ve eşinin nüfus cüzdanını vakfa ibraz etmesi kaydıyla)
3.2. Bizzat başvuruda bulunamayacak özrü ve mazereti olanlar (özürlü, yaşlı, yatalak vb.) adına kan ve sıhri hısımı, vasi ve kayyumu, komşusu, öğretmen, mahalle muhtarı gibi kişiler tarafından,
yapılır.
SU ABONELİĞİ
Yeni Abonelik İşlemleri İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?
1. Yapı kullanma izin belgesi (oturma ruhsatı) ve fotokopisi (ön sayfasını görmek için lütfen tıklayın),(arka sayfasını görmek için lütfen tıklayınız)
2. Numarataj krokisi veya belgesi aslı ve fotokopisi,
3. Tapu ve kimlik aslı ve fotokopisi,
4. Su ve kanal katılım belgesi gereklidir.
5. Abone ücreti, keşif memurluğunca yerinde tespit yapıldıktan sonra bağlanacak suyun şebekeye olan mesafesi, çapı v.b. özelliklerine bakılarak saptanır,
6. Aboneler, bağlanacak su sayacını İZSU'nun kabul ettiği standartlara uygun olarak piyasadan temin edecektir.
7. Abone olunduktan sonra en kısa süre içinde su bağlanır.

Bozuk Sayaçlar Nasıl Değiştirilir?
Abonelerin İZSU Genel Müdürlüğü veya ilgili şube müdürlüğüne yazılı müracaatları halinde sayaç değiştirme bülteni düzenlenir. Bozuk olan sayaç değiştirilir. Sayacın sarfiyat göstermediği dönemler için geriye dönük kıyas tahakkukları yapılarak ödeme miktarı belirlenir.

Fatura Yüksek Gelirse Nereye, Nasıl Başvurulur?
Öncelikle, başvuru bağlı bulunulan İZSU Şube Müdürlüğü'ne yapılır. Sonra sayacın kontrolü için İZSU tarafından düzenlenen dilekçe Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'ne gönderilir. Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'ne fatura itirazı iletilmiş olan abone, işlem sonuçlanana kadar ödemeyi durdurma talebinde bulunabilir. Kontrol sonucunda sayacı bozuk çıkan abone, fatura bedelini itiraz öncesinde yatırmış ise ödemiş olduğu meblağ abonenin isteğine bağlı olarak ya bilgisayara "abone alacağı" olarak kaydedilip müteakip ödemelerinden otomatik olarak düşülür ya da nakden ödenir.

Geçici Kapama İşlemi İçin Ne Yapılır?
Belirli bir süre için kullanılmayacak konut ya da işyeri ile ilgili olarak geçici kapama işlemi yaptırılabilir. Bu işlemin gerçekleşmesi için o abonelik üzerinde herhangi bir borç bulunmaması gerekmektedir. Bu durumda, abone servisi sayacı sökmeden geçici kapama işlemi yapar. Geçici sürenin bitimine kadar sarfiyat faturası çıkarılmaz.

Aboneliğin İptali İçin Ne Yapılabilir?
Aboneliğin iptali istendiğinde bağlı bulunulan İZSU Şube Müdürlüğü'ne dilekçe ile başvurulmalıdır. Varsa, geriye dönük borçların tamamı ödenmelidir. Sayaç söküm işlemi yapıldıktan sonra abone teminatı iade edilerek, işlem tamamlanır.

İsim Değişikliği İçin Ne Yapılabilir?
Bağlı bulunulan İZSU Şube Müdürlüğü'ne dilekçe, kimlik fotokopisi, tapu veya ikametgah belgesi ile birlikte başvurulmalıdır. Tahakkuk ve tahsilat borçları ödenmelidir. Teminat ve işlem ücreti alınarak istenilen yeni isme abonelik sözleşmesi düzenlenecektir.

Su Açma İşlemi Tekrar Nasıl Yapılır?
Dilekçe ile söktürülen veya kestirilen sayacın tekrar bağlanması istendiğinde başvuru yapılarak, su açma işlemi yapılır. Borcundan dolayı sayacı sökülen veya suyu kesilen abone, ödeme yapınca sayacı yeniden takılarak suyu açılır.

Çok Sayaçtan Tek Sayaca Geçmek İçin Ne Yapılmalıdır?
Her daireye ait ayrı sayaçlarını söktürerek hidroforla ortak su kullanmak ve abonelik tek sayaçtan devam ettirmek istenebilir. Bu durumda, apartman genel kurul kararı ile birlikte işlem için başvuru yapılır.

Tek Sayaçtan Çok Sayaca Geçmek İçin Ne Yapılmalıdır?
Tek sayaçla hidrofordan ortak su kullanan yerlerin her dairenin ayrı ayrı abone olmayı istemesi durumunda apartman genel kurulunda alınan kararın ardından Belediyeye müracaat yapılır.

Kuyu Suyu Kullanılması Halinde Ne Yapılmalıdır?
Kuyu suyu kullanıldığı durumlarda, ilgili IZSU şubelerine müracaat edilerek Atık Su Abonelik sözleşmesi imzalanması zorunludur. Abonelik ücreti, sözleşme imzalandıktan ve sayaç bağlandıktan sonra ilk sarfiyat faturasına eklenir.
ELEKTRİK ABONELİĞİ
ELEKTRİK ABONELİĞİ İÇİN GEREKLİ BELGELER
ELEKTRİK TARİFELERİ YÖNETMELİĞİNE GÖRE ELEKTRİK SÖZLEŞMELERİNİN MUTLAK SURETTE KULLANICI ADINA OLMASI GEREKMEKTEDİR. BU NEDENLE İSİM DEĞİŞİKLİĞİ (DEVİR) SÖZLEŞMELERİ İÇİN İSTENEN BELGELER ŞÖYLEDİR

A) Mesken Sözleşmeleri İçin :
1. Mal sahibi veya vekili (Noterce vekalet verilen) ise tapu fotokopisi veya mal sahibi olduğunu belirleyen belge
2. Kiracı ise kira kontratının aslı ile birlikte fotokopisi
3. Nüfus cüzdanı fotokopisi
Kira kontratı yok ise kira kontratından dolayı mal sahibi ile aralarında çıkabilecek her türlü sorumluluğun kendisine ait olduğuna dair yazılı beyan ile birlikte ikametgah senedi Güvence bedeli ve damga vergisi tahsil edilir. Enerji kesik ise açma bedeli tahsil edilir.

B) Merdiven Otomatiği, Asansör, Hidrafor Gibi Ortak Kullanım Yerleri Apartman Yöneticiliği Adına Yapılacak İse;
1. Apartman yönetimi karar defterinin Noter'den tasdikli yönetim kararının alındığı sayfanın fotokopisi
2. Yönetim kaşesi
3. Nüfus cüzdanı fotokopisi
4. Yetkili kişi veya kişiler
Güvence bedeli ve damga vergisi tahsil edilir. Enerji kesik ise açma bedeli tahsil edilir.

C) İşyeri Sözleşmeleri İçin;
a) Şahıs Adına Yapılacak ise;
1. Mal sahibi veya vekili (Noterce vekalet verilen) ise tapu fotokopisi veya mal sahibi olduğunu belgeleyen belge
2. Kiracı ise kira kontratının aslı ile birlikte fotokopisi
3. Nüfus cüzdanı fotokopisi
4. Vergi levhası fotokopisi (yoksa 3 ay içerisinde getireceğine dair taahhüt alınır)
Güvence bedeli ve damga vergisi tahsil edilir. Enerji kesik ise açma bedeli tahsil edilir.

b) Şirket Adına Yapılacak ise;
1. Mal sahibi veya vekili (Noterce vekalet verilen) ise tapu fotokopisi veya mal sahibi olduğunu belgeleyen belge
2. Kiracı ise kira kontratının aslı ile birlikte fotokopisi
3. Nüfus cüzdanı fotokopisi
4. Vergi levhası fotokopisi (yoksa 3 ay içerisinde getireceğine dair taahhüt alınır)
5. İmza sirküleri
6. Şirket kaşesi
7. Yetki belgesi (Noterce yetki belgesi verilmiş ise imza sirküleri istenmeyebilir)
8. Yetkili kişi veya kişiler
Güvence bedeli ve damga vergisi tahsil edilir. Enerji kesik ise açma bedeli tahsil edilir.
TEDAŞ'DAN İLK DEFA ELEKTRİK ALMAK İSTEYEN İSTEK SAHİPLERİNİN YAPMASI GEREKEN İŞLEMLER VE İSTENEN BELGELER
A) TALEP KABULÜ
1. Tedaş'a kayıtlı yetkili bir Elektrik Mühendisi veya tesisatçısı tarafından hazırlanmış plan veya proje
2. İstek yerine ait harici kroki
3. Abonman (talep) kartonu
4. Mal sahibi veya vekili (Noterce vekalet verilen) ise Tapu fotokopisi veya mal sahibi olduğunu belgeleyen belge
5. Kiraya vermiş ise kira kontratının fotokopisi
6. Yapı kullanma izin belgesi (iskan)
7. Yapı ruhsatı

B) SÖZLEŞME YAPILMASI
Sözleşme esnasında ilgilisinden yukarıda belirtilen belgelere ilave olarak;

a) Şirket adına yapılacak sözleşmelerde;
1. İmza Sirküleri
2. Şirket kaşesi
3. Nüfus cüzdanı fotokopisi
4. Yetki belgesi (Noterce yetki belgesi verilmiş ise imza sirküleri istenmeyebilir)
5. Yetkili kişi veya kişiler
6. Vergi levhası fotokopisi (yoksa 3 ay içerisinde getireceğine dair taahhüt alınır)
Sözleşme bedelleri tahsil edilir.

b) Merdiven Otomatiği, Asansör, Hidrafor gibi Ortak Kullanım yerleri Apartman Yöneticiliği adına yapılacak ise;
1. Apartman yönetimi karar defterinin noterden tasdikli yönetim kararının alındığı sayfanın fotokopisi
2. Yönetim kaşesi
3. Yetkili kişi veya kişiler
4. Nüfus cüzdanı fotokopisi
Sözleşme bedelleri tahsil edilir.
SÜRÜCÜ BELGESİ İŞLEMLERİ
Sürücü Belgesi Sınıfları :
A1. Sınıfı Sürücü Belgesi , Motorlu bisiklet kullanacaklara
A2. Sınıfı Sürücü Belgesi, Motosiklet kullanacaklara,
B. Sınıfı Sürücü Belgesi, Otomobil, minibüs veya kamyonet kullanacaklara,
C. Sınıfı Sürücü Belgesi, Kamyon kullanacaklara
D. Sınıfı Sürücü Belgesi, Çekici kullanacaklara,
E. Sınıfı Sürücü Belgesi, Otobüs kullanacaklara,
F. Sınıfı Sürücü Belgesi, Lastik tekerlekli traktör kullanacaklara,
G. Sınıfı Sürücü Belgesi, İş makinası türünden motorlu araçları kullanacaklara,
H. Sınıfı Sürücü Belgesi, Özel tertibatlı olarak,imal, tadil veya teçhiz edilmiş motosiklet veya otomobil türünden araçları kullanacak hasta veya sakatlara,
K. Sınıfı Sürücü Aday Belgesi,Uluslararası Sürücü Belgesi" İki veya çok taraflı anlaşmalar uyarınca , sınıflarına göre araç kullananlara belli süre ile verilen belgedir.
Araçları Kullanma Yetkisi :
1. 1,F,G, ve H sürücü belgeleri ile yalnız kendi sınıflarındaki araçlar,
2. A2 sınıfı sürücü belgesi ile A1,
3. B sınıfı sürücü belgesi ile F,
4. C sınıfı sürücü belgesi ile B ve F,
5. D sınıfı sürücü belgesi ile C, B ve F ,
6. E sınıfı sürücü belgesi ile B, C,ve F, (E sınıfı sürücü belgesi sahipleri D sınıfı sürücü belgesi ile sürülen araçları kullanabilmeleri için römorklu veya yarı römorklu araçlarla uygulamalı sınava tabi tutulurlar) sınıfı sürücü belgeleri ile kullanılan araçlar da sürülebilir.
Römork Takarak Taşıt Kullanma :
B, C ve E sınıfı sürücü belgesi sahipleri, araçlarına en çok yüklü ağırlığı 750 kg'a kadar olan ( 750 kg. dahil) hafif römork takarak da kullanabilirler.
Yüklü ağırlığı 750 kg'ı geçen römorkları taşıtlarına takarak kullanmak isterlerse ayrı bir sınavdan geçirilirler ve römorklu taşıt kullanabilecekleri belgelerine işlenir.

Sürücü Adaylarında Aranacak Şartlar :
a) Yaş şartı :
1. A1, A2, F ve H sınıfı sürücü belgesi alacakların 17,
2. B ve G sınıfı sürücü belgesi alacakların 18,
3. C, D ve E sınıfı sürücü belgesi alacakların 22 Yaşını bitirmiş olmaları,
b) Öğrenim Şartları:
F,G ve H sınıfı sürücü belgesi alacakların ilkokulu, A1,A2, B,C,D ve E sınıfı sürücülerin en az ortaokulu veya 8 yıllık temel eğitimi bitirmiş bulunmaları,

c) Sağlık şartları:
İlgili sağlık kuruluşlarından "Sürücü Olur" raporu alınması gerekir.

d) Eğitim ve Sınav Şartı:
Sürücü kursuna katılmış ve yapılan sınavları da başararak sertifika almış olmaları,

e) Hükümlü olmama şartları :
Türk Ceza Kanunun 403. maddesi, uyuşturucu madde imal ve ithal etmek ticaretini yapmak veya bu işleri yapanlara yardımcı olmak. 404. maddesi, uyuşturucu madde kullanmak,kullandırmak veya yanında bulundurmak. 572/2-3. maddesi, sarhoşluğu itiyat (alışkanlık) haline getirmek ve bu suçu iki defadan fazla işlemek.

1918 Sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun 28. Maddesi, ateşli silah kaçakçık lığı yapmak. 29. Maddesi, Devletin mali siyasi iktisadi askeri idari güvenliğini bozacak türden kaçakçılık yapmak

6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanunun 12. maddesinin
3. ve takip eden fıkraları ateşli silahlar ile bunların mermilerini ülkeye sokmak, buna teşebbüs etmek veya bu suçu işleyenlere yardımcı olmak.

Yukarıda sayılan suçlardan sabıka kaydı bulunan şahıslar sürücü belgesi alamazlar. Daha önce sürücü belgesi almış olanlardan da yukarıda sayılan maddelerden hüküm giydikleri tespit edilmesi halinde sürücü belgeleri iptal edilir.

f) Aynı sınıf sürücü belgesinin bulunmaması veya belgelerin geri alınmamış olma şartı
TARIMSAL DESTEKLEMELER
MUHTELİF DESTEKLER
1. Doğrudan Gelir Desteği
2. Mazot ve Kimyevi Gübre Desteği
3. Patates Siğili, Patates Kahverengi Çürüklüğü ve Domateste Bakteriyel Solgunluk Görülen Alanlarda ve Güvenlik Kuşağında Uygulanacak Alternatif Ürün Desteği
4. Araştırma - Geliştirme Projeleri Desteği
5. Sertifikalı Tohumluk Kullanımı ve Sertifikalı Meyve/Asma Fidanı/Çilek Fidesi ile Kapama Bağ/Bahçe Tesisi Desteği

HAYVANCILIK DESTEKLERİ
Uygulama Talimatı
1. Yem Bitkileri Üretimi Desteği
2. Sertifikalı Yem Bitkileri Tohumluğu Üretim Desteği
3. Damızlık ve Saf Irk Gebe Düve Desteği
4. Suni Tohumlamadan Doğan Buzağı Desteği
5. Suni Tohumlama Hizmeti Sağlayan Gerçek ve Tüzel Kişilere Destek
6. Süt Desteği
7. Sabit veya Seyyar Süt Sağım Ünitesi ve Soğutma Tankı Kurulması Desteği
8. Gübre Çukuru Yapılması Desteği
9. İpekböceği Üreticilerini Destekleme Primi
10. Tiftik Keçisi Yetiştiricilerini Destekleme Primi
11. Islah Amaçlı Yetiştirici Birlikleri Üyelerine Dişi Koyun ve Keçi Desteği
12. Hastalıktan Ari Bölge Oluşturmak İçin Trakya Bölgesinde Sığır İşletme Desteği
13. Hayvan Kimlik Sistemi Desteği
14. Hayvan Hastalıkları İle Mücadelede Programlı Aşılamalar İçin Uygulayıcı Desteği
15. Büyük Ve Küçükbaş Hayvan Gen Kaynakları Desteği
16. Üretim İzinli İşletmelerden Alınan Ana Arı Desteği
17. Süzme Bal Desteği
18. Örtüaltı Tarımında Polinasyonu Sağlamak İçin Bombus Arısı Desteği
19. Su Ürünleri Yetiştiricilik Desteği
20. Yavru Balık Desteği
21. Hayvansal Orijinli Gıda Kontrolünde, İşletmelerde Veteriner Hekim Çalıştırılması Desteği
22. Tavuk Vebası Dolayısıyla İtlaf Edilen Kanatlılara Tazminat Ödenmesi
23. Yumurta Üreticilerine, Ekonomik Ömrünü Tamamlayan Çıkma Tavukları Yerinde İmha Karşılığı Hastalıkla Mücadele Primi
24. Kesimi Yapılacak ya da Renderingde Değerlendirilecek Yumurtacı Çıkma Tavuklar İle İlgili Desteklemeler

PRİM UYGULAMALARI
1. Kütlü Pamuk
2. Yağlık Ayçiçeği
3. Soya Fasulyesi
4. Kanola
5. Dane Mısır
6. Aspir
7. Zeytinyağı

HUBUBAT DESTEKLEMELERİ
1. Buğday
2. Arpa
3. Çavdar
4. Yulaf
5. Çeltik

ÇAY DESTEKLEMELERİ
1. Çay Kalite Primi
2. Budama Tazminatı

FAİZ İNDİRİMLİ TARIMSAL KREDİLER

KIRSAL KALKINMA YATIRIM DESTEĞİ

TARIM REFORMU UYGULAMA PROJESİ (ARIP)
1. Alternatif Ürün Destekleri
a. Fındık
b. Tütün

2. Çevre Amaçlı Tarımsal Arazilerin Korunması Programını Tercih Edenlerin Desteklenmesi (ÇATAK)
TEK ADIMDA HİZMET
22 Kasım 2006 gün ve 26354 sayılı Resmi gazetede yayınlanan 2006/35 Tek Adımda Hizmet uygulamasının başlatılması konulu Başbakanlık Genelgesiyle Valilik ve Kaymakamlıklar’ da yürütülmekte olan ‘yeşil kart’, ‘ sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı yardımı‘, ‘asker ailelerine sağlık cüzdanı verilmesi’ yaşlılık ve sakatlık aylığı bağlanması ile muhtaçlık belgesi düzenlenmesi işlemlerinde başvuru sahiplerinin gerekli şartları taşıyıp taşımadıklarının araştırılmasına yönelik 13.12.2006 tarihinde Valiliğimizde İl Yazı İşleri Müdürlüğü bünyesinde büro oluşturulmuş olup, müracaatçıların;

· Kimlik Paylaşım Sistemi ( Vukuatlı Aile Kayıt Örnekleri)
· Sosyal Güvenlik Kayıtları ( Bağ Kur, SSK, Emekli sandığı kayıtları )
· Vergi Mükellefi olup olmadığı ( Defterdarlık Vergi Dairesi Müdürlüğü )
· Emlak kaydı olup olmadığı( Belediye Başkanlıklarından)
· Adına kayıtlı araç olup olmadığı ( İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müd.)
· DGD ( Doğrudan Gelir Desteği)’den faydalanıp faydalanmadığı ( Tarım İl Müdürlüğü)
· Taşınmaz mal kaydı ( Tapu Sicil Müdürlüğü )
· GBT İl Emniyet-İl Jandarma
· Nafaka alıp, almadığı ( İcra Müdürlüğü )
· Takrir ve vergi kaydı(İl Özel İdare Genel Sekreterliği)
· Koruma kararı olup, olmadığı ( İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü )

Kayıtları Tek Adımda Hizmet Bürosu’nca tamamlandıktan sonra ilgili müdürlüğe en seri bir şekilde ulaştırmaktadır.
Bakanlık, il ve ilçe merkezlerinde, bu Kanunun uygulamasından doğan uyuşmazlıklara çözüm bulmak amacıyla en az bir tüketici sorunları hakem heyeti oluşturmakla görevlidir. Başkanlığı Sanayi ve Ticaret İl Müdürü veya görevlendireceği bir memur tarafından yürütülen tüketici sorunları hakem heyeti; belediye başkanının konunun uzmanı belediye personeli arasından görevlendireceği bir üye, baronun mensupları arasından görevlendireceği bir üye, ticaret ve sanayi odası ile esnaf ve sanatkar odalarının görevlendireceği bir üye ve tüketici örgütlerinin seçecekleri bir üye olmak üzere başkan dahil beş üyeden oluşur. Ticaret ve sanayi odası ya da ayrı ayrı kurulduğu yerlerde ticaret odası ile esnaf ve sanatkar odalarının görevlendireceği üye, uyuşmazlığın satıcı tarafını oluşturan kişinin tacir veya esnaf ve sanatkar olup olmamasına göre ilgili odaca görevlendirilir. Bakanlık taşra teşkilatının bulunmadığı il ve ilçelerde tüketici sorunları hakem heyetinin başkanlığı en büyük mülki amir ya da görevlendireceği bir memur tarafından yürütülür. Tüketici örgütü olmayan yerlerde tüketiciler, tüketim kooperatifleri tarafından temsil edilir. Tüketici sorunları hakem heyetinin oluşumunun sağlanamadığı yerlerde noksan üyelikler, belediye meclislerince re'sen doldurulur. Tüketici sorunları hakem heyetlerinde heyetin çalışmalarına ve kararlarına esas olacak dosyaları hazırlamak ve uyuşmazlığa ilişkin raporu sunmak üzere en az bir raportör görevlendirilir. Bu uyuşmazlıklarda heyetin vereceği kararlar tarafları bağlar. Bu kararlar İcra ve İflas Kanununun ilamların yerine getirilmesi hakkındaki hükümlerine göre yerine getirilir. Taraflar bu kararlara karşı onbeş gün içinde tüketici mahkemesine itiraz edebilirler. İtiraz, tüketici sorunları hakem heyeti kararının icrasını durdurmaz. Ancak, talep edilmesi şartıyla hakim, tüketici sorunları hakem heyeti kararının icrasını tedbir yoluyla durdurabilir. Tüketici sorunları hakem heyeti kararlarına karşı yapılan itiraz üzerine tüketici mahkemesinin vereceği karar kesindir. Kararların bağlayıcı veya delil olacağına ilişkin parasal sınırlar her yılın Ekim ayı sonunda Devlet İstatistik Enstitüsünün Toptan Eşya Fiyatları Endeksinde meydana gelen yıllık ortalama fiyat artışı oranında artar. Bu durum, Bakanlıkça her yıl Aralık ayı içinde Resmi Gazetede ilân edilir.

4077 sayılı “Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun” Metnini Görmek İçin Tıklayınız…
Kaynak: www.mardin.gov.tr

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Yorumlama biçimi kutucuğundan Adı/Url 'yi seçerek, isminizi ve dilerseniz mail veya site adresinizi yazıp yorumunuzu gönderin. Yorumunuz Editör onayından geçerse yayınlanacaktır. Küfür, Hakaret, İftira ve SİYASİ içerikli yorumlar ve Adı Soyadı belirtilmeyen yorumlar yayınlanmıyacaktır. www.surgucum.com