23 Mart 2003

MARDİN SÜRGÜCÜLÜLER DERNEĞİ - TÜZÜK

----------------------------------------------------------------------
MADDE 1-
DERNEĞİN ADI:
Mardin Savur Sürgücü İle Çevre Köyleri Sosyal Dayanışma ve Kültür Derneğidir.
DERNEĞİN MERKEZİ:
İstanbul il hudutları dahilindedir.
DERNEĞİN AMACI;
MADDE 2-
a- Derneğin amacı, Anayasanın öngördüğü esaslara Atatürk ilke ve devrimlerine uygun olarak siyasi ve dini bir gaye gütmeksizin, Sürgücü ve Çevre Köyleri, Köylülerinin ülkemiz büyük kentlerine dağılmış bulunan insanlarımız arasında bağ kurmak tanıştırmaya teşvik etmek suretiyle Sosyal kalkındırma, kültürel birlik ve dayanışmayı sağlamaya çalışmaktır.
b- Dernek,Sürgücü ve Çevre Köylerinin sınırları içindeki meraları, ormanları korur, Sürgücü ve Çevre Köylerine yeni meralar orman alanlara kazandırılmasına öncülük eder. Sürgücü ve Çevre Köylerinin yaşanılacak oturulacak yaz tatillerinin geçirileceği yer olması için gerekli çabayı gösterir.
c- Derneğin, kayıtlı üyelerine maddi ve manevi her konuda yardım etmektir. Kültürel faaliyetleri teşvik ederek her yaştaki insanları yetiştirmektir.
d- Dernek deprem yangın su baskını gibi benzeri afetlere uğrayanlara kaza geçirmişlerse yardımda bulunmaktır.
e- Dernek köylerin okul yol ulaşım su çeşme sağlık evi, cami, mezarlık ve güzelleştirme gibi müşterek kullanılan tesislerin yapımını yapmak ve bakımı için yardımda bulunmaktır.
f- Yüksek öğrenime devam eden yoksul ve muhtaç durumunda olan köy öğrencilerine yurt içinde nerede olursa olsun imkanları nispetinde BURS vermektir.
g- Dernek üyelerini ve hasta olan yakınlarına hastalığının türüne göre tedavisi mümkün olanlara her konuda yardım etmektir.
h- Dernek üyesinin ve aile bireylerinin vefatı halinde cenaze masraflarını karşılamak ve geride bırakacağı aile efradının ilk matemli günlerinde hiç olmazsa mübrem ihtiyaçlarını karşılamak üzere yardımda bulunmaktır.
ı- Dernek yapı üretim tüketim kooperatifleri kurmak ve kurulmasında yardımcı olmak hayvancılığı ve ziraatı geliştirici her türlü girişimde bulunmaktır.
i- Dernek yöremizin folklor ve kültürel zenginliklerine el atmak ve bu konuda yöresel etkinliklerde bulunmaktır.
j- Dernek köylülerimizin düğün ve sünnet törenlerini organize etmektir.
k- Dernek mahalli kamu özel kamu kurum ve kuruluşlarıyla dernek amaçlarına uygun olarak faaliyette bulunmak resmi ve özel kuruluşlarla işbirliği yapmak ve yardımcı olmaktır.
DERNEĞİN ÇALIŞMA BİÇİMLERİ;
MADDE 3-
a- Yukarıda belirtilen amaçlara ulaşmak için maddi ve manevi yardım yapabilecek kimseleri ve müesseseleri aydınlatmak toplantılar tertiplemek temaslar yapmak broşür dergi kitap ve gazete yayınlamaktır.
b- Derneğin şubesi yoktur. Ancak dernek merkezini bulunduğu yerde kültürel ve folklor çalışmalarını sürdürmek için ilgili makamlardan izin alınarak lokal açmak ve bu lokali işletmektir.
c- Lokal açmak veyahut kapatmak dernek genel kurulunun yönetim kuruluna verdiği yetkiye bağlıdır.
d- Dernek üyeleri ve köy insanlarının birbirleriyle tanışıp kaynaşması için çaylı yemekli her türlü toplantı ve seyahatler düzenlemek ve temsiller verilmesini sağlamaktır.
e- Dernek gayrimenkul satın alabilir. Bu gayrimenkul üzerinde veya vakıf hazine ve özel idareye ait olan gayrimenkullar üzerinde inşaat yapabilir. Her türlü gayrimenkul bağış kabul edebilir ve kullanım dışı olanları satabilir.
f- Derneğin yapacağı hizmetler iç yönetmelikle belirlenir. Bu yönetmelikler genel kurul onayından geçene kadar yönetim kurulu kararı ile yukarıdaki hususların gerçekleştirilmesine çalışılır.
MADDE 4-
Dernek 12 Eylül 2002 yılında kurulmuştur. Derneğin kurucuları 12 kişi olup adları doğum yeri ve yılı ve mesleği aşağıdadır.
1- Hasan AVCI Savur 1964 Esnaf
2- Şükrü SALGIN Sürgücü 1961 Serbest
3- Mehmet AKSOY Savur 1976 Serbest
4- Mehmet Hasip POYRAZ Savur 1971 Esnaf
5- Süleyman DAL Sürgücü 1972 Serbest
6- Nimet ALTUN Sürgücü 1971 Serbest
7- Bülent TUAÇ Savur 1976 Turizmci
8- Nihat BAKIR Savur 1974 Serbest
9- Mehmet Şah AKSOY Savur 1962 Esnaf
10- Mehmet Ali AVCİL Savur 1966 Serbest
11- Şehmus DEMİR Savur 1944 Serbest
12- Nimet GÜNAY Sürgücü 1957 Serbest
DERNEĞE ÜYE OLMA;
MADDE 5-
Medeni haklara sahip 18 (on sekiz) yaşını bitirmiş olan derneğe üye olabilir. Derneğin iki türlü üyesi vardır. Biri asli, Biri Fahri üyedir.
İlgili kanunun yasak saydığı kişiler derneğe üye olamazlar. Derneğe asli üye olmak isteyenler örneğine uygun bir beyanname doldurarak dernek üyesi iki kişinin de imzasıyla yönetim kurulu başkanlığına başvururlar. Bu talepler incelenerek otuz gün içinde yönetim kurulunca üyeliğe veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanarak sonuç müracaat sahibine yazılı olarak duyurulur.
ÜYELİKTEN ÇIKARILMA;
MADDE 6-
a-Dernek kararlarına uymamak derneğin amacına tüzük ve hükümlerine aykırı hareketlerde bulunmak veya bir yıllık aidatını taleplere rağmen ödememek.
b-Dernek ve yöneticilerinin onurunu kırıcı onlara suç isnat edici veya dernek çalışmalarına baltalayıcı hareketlerde bulunmak.
c-Derneğin adını kullanarak siyasi partilerden herhangi birisi yarar ve zararına faaliyette bulunmak. Veya dernek içinde üyeler arasında bu nedenlerle ayrılık yaratmak veya olaylara sebebiyet vermek gibi halleri belirlenen üyelerin dernekten çıkarılmalarına yönetim kurulunca karar verilir. Ancak dernek üyeliğinden çıkarılan üyelerin çıkarma kararına karşı ilk genel kurula başvurma hakları saklıdır.
ÜYELİKTEN ÇIKMA;
MADDE 7-
Her üye dilediği zaman yönetim kuruluna yazılı olarak bildirmek suretiyle dernekten ayrılabilir.
GENEL KURUL;
MADDE 8-
Derneğin en üst organı olan genel kurul derneğe kayıtlı bütün üyelerden teşekül eder. Türk Medeni kanunu ve Dernekler kanununda yazılı bütün yetkileri kullanır.
MADDE 9-
Genel kurul toplantıları 2 (iki) yılda bir ARALIK ayında yapılır.
MADDE 10-
Genel kurul toplantısı 2908 sayılı dernekler kanununun 24'cü maddesindeki esaslara uygun olarak yapılır.
Genel kurul toplantısı iki yılda bir ARALIK ayında yönetim kurulu talebi üzerine toplanır. Genel kurul ayrıca üyelerinin 1/5'nin isteği veya denetim kurulu kararıyla da toplantıya çağrılır. Yönetim kurulu toplantı gündemini raporunu bütçe, bilanço gelir, gider ve kayıt hesabı suretlerini toplantı günüden en az 15 gün önceden bütün üyelere gönderir. Ve buna kontrol kontrol heyetinin raporunu ekler.
Dernekler kanununun 21. ci maddesi gereğince yönetim kurulu dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılacak üyeler en az on beş gün önceden toplantının günü saati yeri ve gündemi mahalli bir gazetede ilan etmek suretiyle çağrılır.
Ve keyfiyet mahalli mülki amirine yazı ile bildirilir. Toplantı geri bırakıldığı taktirde üyeler ikinci toplantı tarihinden en az on beş gün önceden geri bırakılma sebepleriyle toplantının günü saati yeri ve gündemi gazetede ilan edilmek suretiyle yeniden çağrı yapılacaktır.
Ve gene durum mahalli mülki amirine yazı ile bildirilecektir. Genel kurul toplantısı birden fazla geri bırakılamaz. Genel kurulun geri bırakılma tarihinden itibaren iki ay içinde yapılması zorunludur.
MADDE 11-
Genel kurul toplantısında 2908 sayılı dernekler kanununun 23'cü maddesinde gösterilen toplantı yeter sayısına uyulur.
Genel kurul üyelerinin 1/2' sinden bir fazlasının bulunması ile toplanır. Çoğunlukla karar verilir. Birinci toplantıda çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantıda bu sayı aranmaz. Ancak yönetim kurulunda görev alacak üye sayılarının ve denetleme kurulunda görev alacak üye sayılarının toplamının iki katında bir fazla bulunması zorunludur. Ancak Tüzük değişikliği üye çıkarılması ve derneğin feshi halinde dernek üyelerinin 2/3'nün toplantıda bulunması şarttır. Üyenin bir tek oy hakkı vardır. Genel kurul kararları toplantıyı yöneten divan başkanı divan başkan yardımcısı ve yeterli katip üye tarafından tutanaklara geçirilir imzalanır. Genel kurulda yeni seçilen yönetim kuruluna verilir.
YÖNETİM KURULU TEŞKİLİ;
MADDE 12-
Yönetim kurulu Genel kurul tarafından iki yıl süre ile görev yapmak üzere 7 (yedi) asil, 7 (yedi) yedek üyeden oluşur. Seçim gizli oyla yapılır. Asil üyeler kendi aralarında bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir genel sekreter bir muhasip ve bir veznedar seçerler.
Başkan ve başkan yardımcısı olmadığı zaman Genel sekreter başkanın bütün yetkilerini kullanır.
MADDE 13-
Yönetim kurulu şu işleri görür.
a-Derneğin bütün işlerinden temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir kaçına yetki vermek.
b-Dernek amacının gerçekleşmesine yarayan tekmil işleri görmek.
c-Genel kurulu toplantıya çağırmak.
d-Derneğin defterlerini tutmak ve tekmil işlerini görmek.
e-Bütün bilanço gelir ve gider hesaplarını hazırlamak.
f-Derneğin ihtiyacına göre lokal yerini tespit etmek ve açılması için gereken girişimleri yapmak.
g-Derneğin parasını korumak için bankada hesap açma iş bu hesaplarda başkan genel sekreter muhasip ve veznedarın müşterek en az iki kişinin imzasıyla para çekmek
MADDE 14-
Yönetim kurulu ayda bir defadan az olmamak üzere münasip göreceği zamanlarda toplanır. Mazeretsiz ve arka arkaya üç toplantıya gelmemiş üyenin üyelik sıfatı düşer. Yerine en çok oy alan üye çağrılır.
MADDE 15-
Yönetim kurulu karar nisabı yarıdan fazladır. Kararlar çoğunlukla verilir. Oylar eşit olursa başkanın tuttuğu tarafın kararına uyulur.
DENTLEME KURULU;
MADDE 16-
Denetleme kurulu Genel kurul tarafından iki yıl görev yapmak üzere 3 (üç) asil, 3 (üç) yedek üye olarak seçilir. Denetim kurulu gizli oyla seçilir. Denetleme kurulunun görev ve yetkileri başlıca şunlardır.
a-Derneğin bütün denetimini yapmaya salahiyetlidir.
b-Yönetim kurulunun bütün muamelatının ve hesaplarını istediği anda tetkik edebilir.
c-Bütün denetleme sonuçlarını gelecek ayda bir yönetim kuruluna vermeye mecburdur.
d-Derneğin denetleme görevini yapmayan denetleme kurulu münfesih sayılır.
DERNEĞİN İÇ DENETİMLERİ;
MADDE 17-
Derneğin iç denetimi dernekler kanunu ve tüzüğüne göre Denetleme kurulu tarafından gerçekleştirilir. İhtilaflı konuların Genel kurulda görüşülmesi istenebilir. Ancak dernek tüzüğünde Dernek tüzüğüne göre hükmü getirilerek belirtilmiş olmakla birlikte yeterli açıklık bulunmayan durumlarda bu eksikliği tamamlamak üyelere dernek organları ve görevlilerine tüm dernek faaliyetsel işlemlerinde yer göstermek yardımcı olmak amacıyla tek tek veya ayrı ayrı birim metinler hazırlayıp Genel kurul onayından geçirilmek suretiyle yürürlüğe konulacak yönetmelikler çıkarılabilir.
LOKAL AÇMA;
MADDE 18-
Dernekler kanununun 90'cı maddesine göre lokal açabilir. Ve işletmeciliğini üstlenebilir. Denetim yönetim kuruluna aittir. Lokale üye olanlardan başka kimse giremez. Ancak üyeler misafir getirmeye mecbur olduğu zamanlarda misafir için yönetim kurulu başkanının imzasını ve dernek mührünü taşıyan bir misafir kartı almak suretiyle girebilirler.
Dernek üyeleri lokalde istirahat halinde bulundukları zaman TCK'nun 569 maddesinde belirtilen kart baht ve talihe bağlı oyunlar dışında kalan eğlendirici ve fikir açıcı oyunlar nebinde kabul edilen Briç, Bezik, Tavla ve kağıt gibi eğlendirici oyunlar oynayabilirler.Ancak oynanacak oyunlar kazanç kast gibi oynanamaz. Oynayanlar hakkında yönetim kurulunca tatbikat yapılacağı gibi 2908 sayılı dernekler yasasının 48'ci maddesinin 2. fıkrası gereğince kanuni tatbikat yapılacağı ve dernek hakkında Polis Vazife ve Salahiyet kanununun 8.ci maddesinin uygulanacağının Dernekler kanunu hükmü olduğu yönetim kurulunca ve dernek üyelerince göz önünde bulundurulur.
DERNEĞİN GELİRLERİ;
MADDE 19-
Derneğin gelir kaynakları şunlardır.
a-Üyelerin ödeyecekleri aylık 10.000.000 TL yıllık aidat tutarı 120.000.000 TL olup derneğin en üst organı olan Genel kurul kararı ile yıllık aidat tutarı değiştirilebilir. Aidatların her ay ödenmesi esas olmakla birlikte üyeler aidatlarını dönemler itibariyle ve yıllık topluca da ödeyebilirler.
b- Bağış ve yardım kabul edilir.
c-Dernekçe yapılan yayınlar tertiplenen müsamere ve piyango gezi tanışma çayları, lokal hasılatı, dernek yararına tertiplenen geceler hasılatı ile diğer çeşitli faaliyetlerden sağlanacak gelirler.
d-2908 sayılı kanunla tespit edilen müsaadesi alınan tesislerden ve işletmesinde doğacak gelirler.
e-Menkul ve gayrimenkul mallardan taşınmazlardan elde edilecek gelirlerden ibarettir.
MADDE 20-
Gelir ve giderler 2908 sayılı dernekler kanununun 63. maddesi hükümlerine göre işlem görmektedir. Derneğin gelir ve giderlerinde yapılacak işlemlerin başlıcaları şunlardır.
a-Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır. Giderler harcama belgesi ile yapılır.
b-Bu belgelerin beş yıl muhafaza edilmesi ve istenildiğinde yetkililere gösterilmesi kanun icabıdır.
c-Dernek gelirlerinin alınmasında kullanılacak alındı belgesi Maliye Bakanlığınca bastırılan makbuzlardır.
d-Maliye Bakanlığı yazılı istemden itibaren otuz gün içinde alındı belgesini sağlayamazsa derneğin özel bastıracağı alındı belgelerinin mahallin en büyük mülki amirine onaylatarak aidat ve bağış kabul edilir.
e-Maliye Bakanlığınca alındı belgesi sağlandıktan sonra derneğin bastıracağı belgeleri kullanılamaz.
f-Alındı belgesinde ödeme ve bağışta bulunanın açık kimliği ve imzası bulunması zorunludur.
g-Derneğin kabul edeceği bağış ve aidatları toplayacak kişiler yönetim kurulu kararı ile belirlenecek ve bu karar o yerin en büyük mülki amirliğine tescil ettirilmesi mecburidir.
h-Dernek kuruluş amaçlarını gerçekleştirmek üzere yayın faaliyetlerinde bulunabilir. Dergi gazete ve kitap şeklinde yayınların belli bir bedel karşılığında satabilir. Ancak dernek adına gazete dergi kitap ve öteki eserler vererek karşılığında para ve başkaca yardım toplamak kanunen yasaktır.
DERNEĞİN TUTACAĞI DEFTERLER;
MADDE 21-
Derneğin Noterden onaylı tutacağı defterlerin başlıcaları şunlardır.
a-Üye kayıt defteri
b-Karar defteri
c-Gelir ve gider defteri
d-Bütçe kesin hesap bilanço defteri
e-Alındı belgesi kayıt defteri
f-Demirbaş defteri
g-Gelen ve giden evrak defteri
TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ;
MADDE 22-
Tüzük değişikliğine karar verme yetkisi Genel kurulundur. Tüzük Değişikliği ancak gündemde yer almışsa veya hazır bulunan üyelerden1/1O'nın yazılı isteği üzerine gündeme alınmış ise Genel kurulda görüşülebilir. Tüzük değişikliğine karar verme yeter sayısı kurulda görüşülebilir. Tüzük değişikliğine karar verme yeter sayısı toplantıya katılan üyelerin 2/3 çoğunluğun kararı ile alınır. Tüzük değişikliğinin tescil ve ilanı dernek kuruluşundaki usul gibi yapılır.
DERNEĞİN FESHİ;
MADDE 23-
Dernek gerek görülmesi halinde dernek genel kurulunun kararı ile feshedilir. Genel kurulun fesih kararı verebilmesi için dernek üyelerinin üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması ve toplantıya katılanların üçte ikisinin çoğunluğu ile karar vermesi şarttır. Birinci toplantıda bu çoğunluk sağlanamazsa 2908 sayılı dernekler kanununun 21'ci maddesine göre yeniden yapılacak toplantı için çağrı yapılır. Bu toplantıya katılan üyelerin üçte ikisinin fesih kararı vermesi durumunda dernek feshedilir. Derneğin fesih halinde dernek mallarının hangi kuruluşlara bırakılacağı genel kurulca belirlenir.
MADDE 24-
Bu ana Tüzükte belirtilmemiş hususlar için yürürlükte bulunan 2908 sayılı dernekler kanunu ve ilgili kanun maddeleri uygulanır.
NOT:

İş bu tüzük 04.10.1983 tarih ve 2908 sayılı Yeni Dernekler Kanununa göre düzenlenmiştir.
Ana tüzük 24 Madde ve 6 sayfadan ibarettir.

12.09.2002

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Yorumlama biçimi kutucuğundan Adı/Url 'yi seçerek, isminizi ve dilerseniz mail veya site adresinizi yazıp yorumunuzu gönderin. Yorumunuz Editör onayından geçerse yayınlanacaktır. Küfür, Hakaret, İftira ve SİYASİ içerikli yorumlar ve Adı Soyadı belirtilmeyen yorumlar yayınlanmıyacaktır. www.surgucum.com